Skip to content
นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (“ประกาศข้อกำหนด”) นี้กำหนดถึงกฎเกณฑ์ที่ บริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ โอเปอร์เรติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“เรา”, พวกเรา”, หรือ “ของเรา”) อาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”) ประกาศข้อกำหนดนี้ให้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของเราหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเรา รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานที่เราได้ทำการจ้างให้รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ตามที่ใช้ในประกาศข้อกำหนดนี้ “ลูกค้า” หมายถึงบุคคลที่ (ก) ติดต่อเราผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เราจัดหาไว้ให้ หรือ (ข) อาจจะ หรือได้ทำสัญญากับเราเพื่อให้เราจัดหาสินค้าหรือบริการใด ๆ และ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าไม่ว่าจะจริงหรือเท็จก็ตาม ซึ่งข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวตนได้ (ก) จากข้อมูลนั้นเอง หรือ (ข) จากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่เรามีอยู่แล้วหรือมีแนวโน้มที่จะเข้าถึงได้
 2. ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมจากท่าน รวมถึงชื่อของท่านและข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวท่าน เช่น หมายเลข NRIC ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ สัญชาติ เพศ วันเกิด สถานภาพสมรส ภาพถ่าย และข้อมูลภาพและเสียงอื่นๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะโดยทั่วไปในการสื่อสารระหว่างท่านกับเรา
 3. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ใช้ในประกาศนี้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ใน PDPA (ตามบริบทที่เกี่ยวข้อง)

การรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. โดยหลักเราจะไม่ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ (ก) ข้อมูลดังกล่าวถูกมอบให้กับเราด้วยความสมัครใจของท่านโดยตรงหรือผ่านบุคคลภายนอกที่ท่านอนุญาตโดยชอบเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา (“ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต”) หลังจาก (1) ท่าน (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของท่าน) ได้รับแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล และ (2) ท่าน (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของท่าน) ได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น หรือ (ข) การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้น PDPA หรือกฎหมายอื่น ๆ ได้อนุญาตไว้หรือเป็นกรณีจำเป็นให้กระทำได้ เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพิ่มเติม และก่อนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ยังไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ (เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือมีอำนาจกระทำได้โดยกฎหมาย)
 2. เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้: (ก) การปฏิบัติตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาหรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการที่ท่านร้องขอ (ข) การยืนยันตัวตนของท่านและป้องกันไม่ให้มีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต (ค) การตอบกลับ การจัดการ และการประมวลผลแบบสอบถาม คำร้องขอ ใบสมัคร การร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากท่าน (ง) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน (จ) การประมวลผลการชำระเงินหรือธุรกรรมสินเชื่อ (ฉ) การส่งข้อมูลทางการตลาดของท่านที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา รวมถึงการแจ้งให้ท่านทราบถึงกิจกรรมทางการตลาด การริเริ่มพัฒนา และโปรโมชั่น การจับรางวัล การเป็นสมาชิก และการให้รางวัล และการส่งเสริมการขายอื่น ๆ  (ช) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ แนวทาง หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่บังคับใช้ หรือเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ ที่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวน (ซ) ตามวัตถุประสงค์อื่นใดที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ (ฌ) การส่งต่อไปยังบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ รวมถึงบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการและตัวแทนของเรา และหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และ (ญ) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น
 3. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: (ก) ในกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาหรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าหรือบริการที่ท่านร้องขอ  (ข) แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ตัวแทน และองค์กรอื่น ๆ ที่เราได้ทำการจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5 หรือ (ค) เพื่อปฏิบัติตาม PDPA หรือกฎหมายอื่น ๆ
 4. วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อข้างต้นนั้น อาจยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน (ตัวอย่างเช่น ที่เป็นไปตามสัญญา) สิ้นสุดลงหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่ง โดยจะมีผลบังคับใช้ต่อไปเป็นระยะเวลาตามสมควรภายหลังจากนั้น (รวมถึงระยะเวลาซึ่งมีเพื่อให้เราบังคับใช้สิทธิของเราภายใต้สัญญาใด ๆ กับท่าน)

การถอนความยินยอม

 1. ความยินยอมที่ท่านให้ไว้สำหรับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะยังคงมีผลอยู่จนกว่าความยินยอมนั้นจะถูกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านอาจจะถอนความยินยอมและขอให้เราหยุดใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยการส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง
 2. เมื่อได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้เพิกถอนความยินยอมของท่าน เราอาจจะต้องใช้เวลาตามสมควร (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคำขอและผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน) เพื่อให้คำขอของท่านได้รับการดำเนินการและเพื่อให้เราได้แจ้งให้ท่านทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและความรับผิดของท่านที่มีต่อเรา โดยทั่วไปเราจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายในสิบ (10) วันทำการหลังจากได้รับคำขอดังกล่าว
 3. แม้ว่าเราจะเคารพการตัดสินใจของท่านในการถอนความยินยอม ขอให้ท่านทราบไว้ว่าด้วยลักษณะและขอบเขตของคำขอของท่าน เราอาจไม่สามารถที่จะจัดหาสินค้าหรือให้บริการของเราแก่ท่านต่อไปได้ และในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนดำเนินการตามคำขอของท่านให้เสร็จสิ้น หากท่านตัดสินใจที่จะยกเลิกการถอนความยินยอม โปรดแจ้งให้เราทราบโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ 8 ข้างต้น
 4. ขอให้ท่านทราบไว้ว่าการถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อสิทธิของเราในการที่จะรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป หากเป็นกรณีที่การดำเนินการดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือเป็นกรณีจำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ขึ้นอยู่กับ PDPA กำหนด หากท่านต้องการทำ (ก) คำขอเข้าถึง เพื่อที่จะเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีที่เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  (ข) คำขอแก้ไข เพื่อที่จะแก้ไขหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านเป็นปัจจุบัน หรือ คำขอลบ เพื่อที่จะลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ โดยท่านสามารถส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง
 2. โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในจำนวนที่สมเหตุสมผลสำหรับคำขอเข้าถึง หากเป็นเช่นนั้น เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านต่อไป
 3. เราจะตอบกลับคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามสมควร หากเราไม่สามารถตอบกลับคำขอของท่านภายในสามสิบ (30) วันหลังจากที่ได้รับคำขอของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันนับจากเวลาที่เราจะสามารถตอบกลับคำขอของท่านได้ หากเราไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่ท่านหรือทำการแก้ไขตามที่ท่านร้องขอได้ โดยทั่วไปเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่เราไม่สามารถปฏิบัติเช่นนั้นได้ (ยกเว้นในกรณีที่เราไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเช่นนั้นภายใต้ PDPA)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงโดยปราศจากอำนาจ การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การจำกัด หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน เราจึงได้แนะนำมาตรการการดูแลระบบ ทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสม เช่น การป้องกันไวรัส การเข้ารหัส และการใช้ตัวกรองความเป็นส่วนตัวที่ทันสมัย เพื่อรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บและการส่งข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดโดยเรา และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการและตัวแทนที่มีอำนาจของเราตามความจำเป็นเท่านั้น
 2. อย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านทราบไว้ว่าการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ได้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้ แต่เราพยายามที่จะปกป้องความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน และทำการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. โดยทั่วไปเราจะอิงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของท่าน) ให้ไว้เป็นหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง ขอให้ท่านแจ้งให้เราทราบหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล  โดยแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางอีเมลตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลนั้น หรือกรณีจำเป็น หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้
 2. เราจะระงับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือลบวิธีการที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับท่านได้ทันทีที่มีเหตุผลที่จะสันนิษฐานได้ว่าการเก็บรักษาดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และไม่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังภายนอกประเทศไทย

 1. โดยทั่วไปเราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นภายนอกประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากเราปฏิบัติเช่นนั้น เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานที่เทียบได้กับมาตรฐานภายใต้ PDPA

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือหากท่านต้องการส่งคำขอใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยส่งอีเมลไปที่
  [email protected]

การมีผลบังคับใช้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศข้อกำหนด

 1. ประกาศข้อกำหนดนี้ ให้ใช้ร่วมกับประกาศอื่นๆ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ข้อสัญญา และข้อยินยอมอื่นใดที่บังคับใช้เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา
 2. เราอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านจะสามารถทราบได้ว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่ โดยพิจารณาจากวันที่ที่ได้ระบุไว้ในประกาศข้อกำหนดอันเป็นวันที่ประกาศข้อกำหนดดังกล่าวมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด เราจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศข้อกำหนดทุกครั้งที่ใช้บริการของเรา การที่ท่านยังคงใช้บริการของเราต่อไปถือเป็นการรับรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
NEWSLETTER SIGN UP
สมัครรับจดหมายข่าวจาก โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย) สำหรับรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ้างอิงจาก ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ในเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ทุกเวลา โดยการกดลิงค์ยกเลิกการรับในจดหมายข่าว
Thanks for Signing Up!
thThai