Skip to content
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนด”) ใช้ บังคับกับการที่คุณเขา้ ถึงและใช้เว็บไซต ์(“เว็บไซต”์ )
ข อ ง บ ริษัท โ ซ นี่ มิว สิค เ อ น เ ท อ ร ์เ ท น เ ม น ต ์ โ อ เ ป อ ร ์เ ร ติ้ง ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) จำ กัด
แ ล ะ ก า ร ที่ คุ ณ เ ข้ า ถึ ง ห รื อ ใ ช้ ง า น เ ว็ บ ไ ซ ต
แสดงว่าคุณตกลงยอมรับตามเงื่อนไขนี้และมีผลผูกพันตามกฎหมายกับบริษัท โซนี่ มิวสิค
เอนเทอร ์ เทนเมนต์ โอเปอร ์ เรติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย”) แลว้
อย่าเขา้ ถึงหรือใชง้ านเว็บไซตน์ ี้ หากคุณไม่เต็มใจหรือไม่สามารถปฏิบัติตามขอ้ กำหนดได้
ในขอ้ ตกลงนี้ คำว่า “คุณ” และ “พวกคุณ” หมายถึง ผูใ้ ชง้ านเว็บไซต ์ และ คำว่า “เรา”, พวกเรา”,
หรือ “ของเรา หมายถึง “โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย”

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
  เ ร า อ า จ แ ก ้ไ ข เ ป ลี่ย น แ ป ล ง ข ้อ กำ ห น ด นี้เ ป็ น ค รั้
  ง ค ร า ว แ ล ะ เ มื่อ มีก า ร เ ป ลี่ย น แ ป ล ง
  เราจะแจง้ คุณโดยการแสดงในเว็บไซตว์ ่าขอ้ กำหนดมีการแกไ้ ข ซึ่งการแกไ้ ขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  จ ะ ไ ม่มีผ ล ใ ช ้บัง คับ ย้อ น ห ลัง ดัง นั้
  น คุณ ค ว ร ท บ ท ว น ข ้อ กำ ห น ด นี้เ ป็ น ป ร ะ จำ
  เนื่องจากขอ้ กำหนดฉบับแกไ้ ขจะมีผลผูกพันกับคุณ
  ก า ร แ ก ้ไ ข เ ป ลี่ย น แ ป ล ง ใ ด ๆ จ ะ มีผ ล เ มื่อ เ ร า ไ ด ้ป ร ะ ก า ศ ข ้อ กำ ห น ด ใ ห ม่แ ล ้ว
  ซึ่งคุณเขา้ ใจและตกลงว่าการเขา้ ถึงหรือใชง้ านเว็บไซตต์ ่อไปหลังจากที่ประกาศการแกไ้ ขขอ้ กำหน
  ด แสดงว่าคุณยอมรับการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนั้
  นแลว้
 2. การใชเ้ ว็บไซต ์
  A.
  การอนุญาตให้ใชเ้ ว็บไซต:์
  เราอนุญาตใหคุ้ณใชง้ านเว็บไซตภ์ ายใตข้ อ้ จำกัดที่ระบุไวใ้ นขอ้ กำ
  หนดนี้ ทั้
  งนี้ เราอาจยุติการอนุญาตให้คุณใช้งานเว็บไซต์สำ หรับการดำ เนินการใด ๆ
  ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือฝ่ าฝืนขอ้ กำหนด หรือฝ่ าฝืนขอ้ จำกัดที่ระบุไว้
  ก า ร ใ ช ้ ง า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ อ ยู่ บ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง คุ ณ เ อ ง
  ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่คุณอาจได้รับเนื้อหาที่ไม่พอใจ ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง น่ ารังเกียจ
  หรือไม่เหมาะสมดว้ ยประการอื่นใด
  B. ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต:์ เว็บไซต์อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง ขัดจังหวะ ระงับ
  ห รือ ย ก เ ลิก ไ ด ้ต ล อ ด เ ว ล า ไ ม่ว่า ด ้ว ย เ ห ตุผ ล ใ ด ๆ โ ด ย โ ซ นี่ มิว สิค ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
  ไม่ตอ้ งแจง้ ใหท้ ราบหรือตอ้ งรบั ผิด
  C. บัญชีผู้ใช้งาน: คุณอาจจำเป็ นตอ้ งลงทะเบียนเพื่อการใชง้ านส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต ์
  (ถ้ามี) โดยที่เราอาจปฏิเสธหรือกำหนดให้คุณต้องเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นๆ
  ที่คุณใหไ้ วกั้บเราในการลงทะเบียน
  ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณมีไว้เพื่อการใช้ งานส่วนตัวของคุณเท่านั้
  น และควรเก็บไวเ้ ป็ นความลับ
  ทั้ง นี้ คุณ ต้อ ง รับ ผิด ช อ บ เ มื่อ มีก า ร ใ ช ้ชื่อ ผู้ใ ช ้แ ล ะ ร หัส ผ่ า น ข อ ง คุณ
  และคุณตกลงที่จะแจง้ ใหเ้ ราทราบโดยทันทีเมื่อมีการฝ่ าฝืนการรกั ษาความลับหรือมีการใชชื้่อผูใ้ ชแ้
  ล ะ ร หัส ผ่ า น ข อ ง คุณ ห รือ บัญ ชีเ ว็ บ ไ ซ ต ์ข อ ง คุณ โ ด ย ไ ม่ ไ ด ้รับ อ นุ ญ า ต
  ซึ่งเราขอสงวนสิทธิใ์ นการปิดบัญชีของคุณไดต้ ลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว
  ไม่ว่าดว้ ยเหตุผลใดก็ตาม
  น อ ก จ า ก นี้ เ ร า ข อ ส ง ว น สิ ท ธิ์ใ น ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ตั ว ต น ข อ ง คุ ณ
  ( ร ว ม ถึ ง ข้ อ มู ล ใ ด ก็ ต า ม ที่
  เ ร า ท ร า บ เ กี่ ย ว กั บ ตั ว คุ ณ )
  ในกรณีที่ม ีการร ้ องเรียนหรือเมื่อมีการดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดจากข้อความใดๆ ที่คุณโพสต ์
  หรือในกรณีที่จำเป็ นเพื่อการรกั ษาความปลอดภัย
 3. เนื้อหา
  A.

  ความรบั ผิดชอบต่อเนื้อหาของคุณ: คุณเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเนื้อหาในขอ้ ความของคุณแต่เพียงผู้
  เดียว และคุณตกลงที่จะชดใชค้ ่าเสียหายและปกป้ องโซนี่ มิวสิค ประเทศไทยและตัวแทนของเรา
  จากข้อเรียกร ้องที่
  เกิดขึ้นจากส่งข้อความและ/หรือการโพสต์ (post) ข้อความของคุณ ทั้
  งนี้
  เรามีสิทธิที่จะลบหรือนำขอ้ ความของคุณออกไป ไม่ว่าดว้ ยเหตุผลใดก็ตาม
  B. สิทธิที่จะใช้ข้อความของคุณ: โดยการโพสต ์ (post) ขอ้ ความ อัปโหลดไฟล ์ ป้ อนขอ้ มูล
  หรือมีส่วนร่วมในรูปแบบการสื่อสารอื่นใดผ่านเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้ให้สิทธิโซนี่ มิวสิค
  ประเทศไทย แบบไม่มีค่าลิขสิทธิ ์ โดยตลอดไป โดยไม่ผูกขาดและไม่มีขอ้ จำกัด สามารถโอนได้
  สำหรบั เรื่องดังต่อไปนี้
  (1) ใช้คัดลอก อนุญาตช่วง ดัดแปลง ส่งต่อ แสดงในที่สาธารณะ หรือเปิดเผยการสื่อสารดังกล่าว
  (2) ใหอ้ นุญาตช่วงแก่บุคคลที่สาม โดยไม่มีขอ้ จำกัดในการใชสิ้ทธิใด ๆ ที่กล่าวมาขา้ งตน้
  สิ ท ธิ ที่ ม อ บ ใ ห้ ดั ง ก ล่ า ว ร ว ม ถึ ง
  สิท ธิใ น ก า ร ใ ช ้แ ล ะ แ ส ว ง ห า ป ร ะ โ ย ช น์จ า ก ก ร ร ม สิท ธิ์ใ น ก า ร สื่อ ส า ร ดัง ก ล่า ว
  ซึ่งรวมถึงสิทธิภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสิทธิบัตร
  ภายใตเ้ ขตอำนาจศาลที่เกี่ยวขอ้ ง
  C. กรรมสิทธิ์ : เนื้อหาทั้
  งหมดบนไซต ์ รวมถึง ขอ้ ความ ขอ้ มูล กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ
  ค ลิป เ สีย ง ค ลิป วิดีโ อ ลิง ก ์ (link) ก า ร ด า ว น์โ ห ล ด ดิจิทัล ก า ร ร ว บ ร ว ม ข ้อ มูล
  แ ล ะ ซ อ ฟ ต ์แ ว ร ์เ ป็ น เ จ ้า ข อ ง แ ล ะ ค ว บ คุม โ ด ย โ ซ นี่ มิว สิค ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
  แ ล ะ ไ ด ้รับ ค ว า ม คุ้ม ค ร อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย ลิข สิท ธิ์ เ ค รื่อ ง ห ม า ย ก า ร ค ้า
  และสิทธิใ์ นทรพั ยส์ ินทางปัญญาอื่นๆ
  เนื้อหาบนเว็บไซตจ์ ัดทำขึน้ เพื่อการใชง้ านส่วนบุคคลเท่านั้นหา้ มใชเ้ชิงพาณิชย ์ และหา้ มคัดลอก
  ทำ ซํ้า
  ตีพิมพ ์ซํ้า
  แก ้ไข อัพโหลด โพสต ์ (post) ส่งต่อ หรือแจกจ่ายในลักษณะใด ๆ
  ร ว ม ถึ ง ท า ง อี เ ม ล ห รื อ วิ ธี ก า ร ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์ อื่ น ๆ
  โดยไม่ไดร้ บั ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย
  คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในส่วนที่เราตั้
  งใจทำใหพ้ รอ้ มสำหรบั การดาวน์โหลดจากเว็บไซต ์
  เ พื่ อ ก า ร ใ ช้ ง า น ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง คุ ณ เ ท่ า นั้

  โ ด ย คุ ณ จ ะ ต ้อ ง เ ก็ บ รัก ษ า ก า ร ป ร ะ ก า ศ ลิ ข สิ ท ธิ์แ ล ะ ก ร ร ม สิท ธิ์อื่น ๆ
  ที่อาจปรากฏบนเนื้อหาดังกล่าวไวด้ ว้ ย
 4. ข้อจำกดั
  กฎเกณฑ ์นโยบาย และขอ้ จำกัดความรบั ผิด ดังต่อไปนี้
  จะนำไปใชกั้บและ/หรือบังคับใชกั้บการใชง้ านเว็บไซตข์ องคุณ ซึ่งรวมไปถึงกระดานข่าว
  ห้องสนทนา หรือบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่มีใหบ้ ริการบนเว็บไซตน์ ี้
  เ ร า ไ ม่ ไ ด้ ต ร ว จ ส อ บ ทุ ก ข้ อ ค ว า ม ห รื อ ยื น ยั น ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
  ห รื อ ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ข้ อ มู ล ที่ โ พ ส ต ์ (post)
  รวมทั้
  งเราไม่ไดเ้ ฝ้ าสังเกตเนื้อหาของการโพสตแ์ ละจะไม่รบั ผิดชอบต่อเนื้อหาของโพสต ์ (post) ใด

  เ ร า ไ ม่ รั บ ร อ ง ห รื อ รั บ ป ร ะ กั น ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ค ว า ม ส ม บู ร ณ์
  หรือประโยชน์ของข้อความหรือข้อมูลที่โพสต์ (post) ทั้
  งนี้ เนื้อหาของแต่ละโพสต์ (post)
  ไม่ไดเ้ ป็ นการแสดงถึงมุมมองของโซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ค่ายเพลง หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ
  ที่เกี่ยวขอ้ งกับโซนี่ มิวสิค ประเทศไทย
  หากคุณรู ้สึกว่ามีการโพสต์ใด ๆ ที่
  ไม่เป็ นที่น่าพอใจ เราขอแนะนำ ให้คุณติดต่อเราทางอีเมล
  เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลบเนื้อหาดังกล่าว หากเราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม
  โปรดเข้าใจว่าการลบหรือแก้ ไขการโพสต์ (post) ใดๆ เป็นกระบวนการที่ตอ้ งดำเนินการดว้ ยบุคคล
  และไม่อาจเกิดขึน้ โดยทันที
  A. คุ ณ ต ก ล ง ที่ จ ะ ไ ม่ แ ล ะ จ ะ ไ ม่ ช่ ว ย เ ห ลื อ ส นั บ ส นุ น
  หรือให้ผู้อื่นใชเ้ ว็บไซตใ์ นเรือ่ งดงั ต่อไปนี้

  1) โพสต ์ (post) เนื้อหาใดๆ ที่รูว้ ่าเป็ นเท็จและ/หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ถูกต้อง ดูหมิ่น
  ห ย า บ ค า ย ล า ม ก อ น า จ า ร ทํ า ใ ห้ ถู ก ดู ห มิ่ น เ ก ลี ย ด ชั ง ก่ อ ก ว น ข่ ม ขู่
  ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือเป็นการฝ่ าฝืนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
  2) โพสต ์ (post) หรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิข์ องบุคคลที่สาม หรือทรัพยส์ ินทางปัญญา
  หรือสิทธิใ์ นทรพั ยส์ ิน
  3) โพสต์ (post) หรือส่งข้อมูล หรือซอฟต์แวร ์ ใด ๆ ที่
  มีไวรัสคอมพิวเตอร ์ เวิรม์ ข้อบกพร่อง
  ม้าโทรจัน (Trojan horses) หรือรายการอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย ก่อกวน หรือเป็นภัย
  4) ว่าจ้างหรือจัดกิจกรรมในเชิงพาณิชย ์ (ซึ่งรวมถึง การขาย การแข่งขัน หรือการชิงโชค)
  โดยไม่ไดร้ บั ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย
  5) ชกั ชวน รอ้ งขอ หรือรวบรวมขอ้ มูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงคใ์ นทางการคา้ หรือผิดกฎหมาย
  6) ส่งอีเมลจำนวนมาก ทำแบบสำรวจ หรือส่งขอ้ ความจำนวนมาก ไม่ว่าเชิงพาณิชยห์ รือไม่ก็ตาม
  7) มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ส่ ง จ ด ห ม า ย ข ย ะ (spamming)
  หรือพยายามเปลี่ยนแปลงผลการคน้ หาของเว็บไซต ์
  8) ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด
  B. คุณตกลงที่จะไม่ และจะไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้ผู ้อื่นทำในเรื่องดังต่อไปนี้ดว้ ย
  1) จำ กัดหรือยับยั้
  งผู้ใช้งานรายอื่นจากการใช ้งานเว็บไซต์ โดยการเจาะระบบ (Hack)
  หรือเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ (defacement) หรือโดยวิธีอื่
  นใด
  2) ล บ ห รือ แ ก ้ไ ข ข ้อ ค ว า ม ส ง ว น ลิข สิท ธิ์ เ ค รื่อ ง ห ม า ย ก า ร ค ้า ห รือ ก ร ร ม สิท ธิ์อ ื่น ๆ
  ที่ปรากฏบนส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบนวัสดุใด ๆ ที่พิมพห์ รือคัดลอกจากเว็บไซต ์
  3) บันทึก ประมวลผล หรือขุดค้นข้อมูลเกี่
  ยวกับผู้ใช้ งานรายอื่น
  4) ปรับรูปแบบหรือพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต ์
  5) ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ด ๆ ที่
  ทำหรืออาจทำใหเ้ กิดการโหลดขนาดใหญ่โดยไม่สมเหตุผลหรือไม่สมส่วนกับโครงสรา้ งพืน้ ฐานดา้
  น เ ท ค โ น โ ล ยี ข อ ง โ ซ นี่ มิ ว สิ ค ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
  หรือทำใหมี้ความตอ้ งการการรบั ส่งขอ้ มูลที่มากเกินไปของเว็บไซต ์
  6) พยายามเข้าถึงเว็บไซต ์ บัญชีผู้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร ์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต ์
  โดยไม่ไดร้ บั อนุญาตดว้ ยการเจาะระบบ (hack) การขุดคน้ รหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด
  7) ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร ์ หรือวิธีใดๆ ที่รบกวนการทำ งานที่เหมาะสมของ เว็บไซต์
  หรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต ์
  8) ใ ช ้เ ว็บ ไ ซ ต ์เ พื่อ ล ะ เ มิด ค ว า ม ป ล อ ด ภัย ข อ ง เ ค รือ ข่า ย ค อ ม พิว เ ต อ ร ์
  ถ อ ด ร หั ส ผ่ า น ห รื อ ก า ร เ ข้ า ร หั ส รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
  รบกวนหรือแทรกแซงระบบการรกั ษาความปลอดภัยหรือก่อใหเ้ กิดอันตรายต่อเว็บไซต ์
  9) ล บ ห ลี ก เ ลี่ ย ง ปิ ด ใ ช ้ ง า น ส ร ้ า ง ค ว า ม เ สี ย ห า ย
  ห รือ แ ท ร ก แ ซ ง ส่ว น ที่เ กี่ย ว ข ้อ ง กับ ร ะ บ บ ก า ร รัก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภัย ข อ ง เ ว็บ ไ ซ ต ์
  หรือที่ใชป้ ้ องกันหรือจำกัดการใชง้ านหรือคัดลอกเนื้อหาเว็บไซต ์
 5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูล
  การใชง้ านเว็บไซตน์ ี้อยู่ภายใตป้ ระกาศขอ้ กำหนดเกี่ยวกับการคุม้ ครองขอ้ มูล (Privacy Policy)
  ของเรา ซึ่
  งถือเป็ นส่วนหนึ่งของขอ้ กำหนดนี้
 6. คู่สญั ญาฝ่ ายที่สาม
  เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ (link) เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น (application) อื่น
  (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) เว้นแต่จะมีระบุไว้ เป็นอย่างอื่น โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ไม่ไดด้ ำเนินการ
  ควบคุม หรือรับรองข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้
  งนี้
  คุณตกลงว่าเราไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความพรอ้ มใชง้ านหรือเนื้อหาของเว็บไซตข์ องบุคคลที่สาม
  และใชง้ านเว็บไซตข์ องบุคคลที่สามดว้ ยความเสี่ยงของตัวคุณเอง
 7. การชดใชค้ วามเสียหาย
  คุณตกลงที่จะชดใช้ ต่อสู ้ และปกป้ องโซนี่ มิวสิค ประเทศไทยและบริษัทในเครือ, เจ้าหน้าที่,
  กรรมการ, พนักงาน, ตัวแทน, ผู้อนุญาต รวมทั้
  งผู้ผลิต จากการสูญเสีย ความเสียหาย
  และค่าใช้ จ่ายทั้
  งหมด ซึ่
  งรวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุผล ซึ่งเกิดขึน้ หรือเป็นผลมาจาก
  (1) การที่คุณเขา้ ถึงหรือใชง้ านเว็บไซต ์
  (2) การที่คุณฝ่ าฝืนขอ้ กำหนดนี้
  (3) ก า ร ล ะ เ มิด ท รัพ ย ์สิน ท า ง ปัญ ญ า ห รือ สิท ธิ์อื่น ๆ ข อ ง บุค ค ล ห รือ นิติบุค ค ล ใ ด ๆ
  โดยคุณหรือบุคคลที่สามที่ใชบั้ญชีของคุณ
  โ ซ นี่ มิ ว สิ ค ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
  ขอสงวนสิทธิใ์ นการต่อสู้และควบคุมเรื่องใดก็ตามที่อยู่ภายใต้การชดใชค้ วามเสียหายในข้อนี้
  ดว้ ยค่าใชจ้ ่ายของคุณ
 8. ข้อสงวนสิทธิการบั ประกนั และ ข้อจำกดั ความรบั ผิด
  ภายใตข้ อบเขตสูงสุดเท่าที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใชบั้งคับ
  A. เว็บไซตน์ ี้ทำขึ้นเพื่อใชง้ าน ตามสภาพที่เป็ นอยู่ (“AS IS”) และ มีอยู่ (“AS AVAILABLE”)
  ในขณะนั้
  น การใชง้ านเว็บไซตจ์ ึงขึน้ อยู่กับดุลพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง
  โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ไม่มีการอ้างหรือให้คำสัญญาใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพ ความถูกต้อง
  หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ ดังนั้
  น โซนี่ มิวสิค
  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จ ะ ไ ม่รับ ผิด ต่อ คุณ สำ ห รับ ค ว า ม สูญ เ สีย ห รือ ค ว า ม เ สีย ห า ย ใ ด ๆ
  ที่อาจเกิดขึน้ จากการใชง้ านไซตข์ องคุณ
  B. โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ขอปฏิเสธการรับประกันทั้
  งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจง้ หรือโดยปริยาย
  ซึ่ง ร ว ม ถึ ง เ รื่อ ง ก า ร รับ ป ร ะ กัน ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ซื้อ ข า ย ไ ด ้
  ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ ทั้
  งนี้ ในการใชง้ านเว็บไซต ์
  คุณต้องรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้
  งหมดดว้ ยตัวคุณเอง
  C. โ ซ นี่ มิ ว สิ ค ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ
  และผู้สนับสนุนไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  ความเสียหายโดยไม่คาดคิด ความเสียหา ยอันเป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายพิเศษ
  ค ว า ม เ สี ย ห า ย เ ชิ ง ล ง โ ท ษ ห รื อ ค ว า ม เ สี ย ห า ย อื่ น ใ ด
  ที่เกิดขึน้ จากหรือเกี่ยวขอ้ งกับเว็บไซตไ์ ม่ว่าในทางใดก็ตาม
  D. โ ซ นี่ มิว สิค ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ม่รับ ป ร ะ กัน ว่า ฟัง ก ์ชัน ก า ร ทำ ง า น ต่า ง ๆ
  ที่มีอ ยู่ใ น เ ว็บ ไ ซ ต ์จ ะ ไ ม่ห ยุด ช ะ งัก ห รือ ไ ม่มีข ้อ ผิด พ ล า ด ห รือ ไ ม่มีข ้อ บ ก พ ร่อ ง
  ห รือ เ ว็บ ไ ซ ต ์นี้แ ล ะ เ ว็บ ไ ซ ต ์ใ ด ๆ ข อ ง บุค ค ล ที่ส า ม ห รือ เ ซิร ์ฟ เ ว อ ร ์ (server)
  จะปราศจากไวรสั หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย
  E. โ ซ นี่ มิ ว สิ ค ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ม่ รั บ ป ร ะ กั น ห รื อ รั บ ร อ ง ใ ด ๆ
  เกี่ยวกับการใชห้ รือผลลัพธข์ องการใชเ้นื้อหาบนเว็บไซตห์ รือเว็บไซตข์ องบุคคลที่สาม
  F. โ ซ นี่ มิ ว สิ ค ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
  ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถี่ท ี่เนื้อหาหรือขอ้ มูลที่โพสตบ์ นเว็บไซตจ์ ะไดร้ บั การปรบั ปรุง
  หรือเรื่องจำนวน หรือการระบุตัวตนของศิลปินหรือบุคคลอื่นใด (หากมี)
 9. ความเป็ นโมฆะในพื้นที่ห ้าม
  แ ม้ ว่ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ นี้ จ ะ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ทั่ ว โ ล ก
  แ ต่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ บ ริ ก า ร ที่ ก ล่ า ว ถึ ง ห รื อ อ ้า ง อิ ง ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต ์นี้
  อาจไม่สามารถใชไ้ ดส้ ำหรับทุกคนหรือในทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร ์ โดย โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย
  ข อ ส ง ว น สิท ธิ์ใ น ก า ร จำ กัด ก า ร จัด ห า แ ล ะ ป ริม า ณ ข อ ง ผ ลิต ภัณ ฑ ์ห รือ บ ริก า ร ใ ด ๆ
  ให้กับแต่ละบุคคลหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร ์ ทั้
  งนี้ ข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ
  ที่ได้ทำขึ้นโดยเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะสำหรับพื้นที่ซ ึ่งมีการหา้ มใช้
 10. กฏเกณฑ์สำหร ับโปรโมชั่น
  การแข่งขัน การชิงโชค การสำ รวจ เกม หรือโปรโมชั่นที่คล้ายคลึงกัน (“โปรโมชั่น “)
  ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซตอ์ าจอยู่ภายใตบั้งคับของกฎเกณฑเ์ฉพาะที่แยกต่างหากจากขอ้ กำหนดฉบับ
  นี้
  ในกา ร เข้า ร่วมโปร โมชั่นดังกล่ า ว คุณจ ะต้อ งปฏิบัติตา มกฎเกณฑ์เหล่ านั้
  น ด ้ว ย
  ซึ่ง อ า จ มีค ว า ม แ ต ก ต่า ง ไ ป จ า ก ข ้อ กำ ห น ด นี้ ดัง นั้
  น โ ซ นี่ มิว สิค ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
  แนะนํ าให้คุณตรวจสอบกฎเกณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนั้
  นๆ อย่างละเอียด
  และตรวจสอบประกาศขอ้ กำหนดเกี่ยวกับการคุม้ ครองขอ้ มูล (Privacy Policy) ของเราเพิ่มเติม
  ซึ่งจะใช้ บังคับกับข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งมาเกี่ยวขอ้ งกับกิจกรรมดังกล่าว
  ใ น ก ร ณี ที่ ก ฎ เ ก ณ ฑ์ เ ฉ พ า ะ สํ า ห รั บ โ ป ร โ ม ชั่ น ขั ด แ ย้ ง กั บ ข้ อ กํ า ห น ด นี้
  ให้ใช้ บังคับตามกฎเกณฑ์ เฉพาะของโปรโมชั่นนั้
 11. กฎหมายที่ใชบ้ งั คบั
  ขอ้ กำหนดนี้อยู่ภายใตบั้งคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
 12. ข้อกำหนดท่วั ไป
  A. ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดนี้ ถูกตัดสินโดยศาลหรือคณะตุลาการที่มีเขตอำนาจว่า
  ไ ม่ส า ม า ร ถ บัง คับ ใ ช ้ไ ด ้ บ ท บัญ ญัติดัง ก ล่า ว จ ะ ถูก จำ กัด ห รือ ตัด อ อ ก เ ท่า ที่จำ เ ป็ น
  และใหข้ อ้ กำหนดส่วนที่เหลือยังคงมีผลใชบั้งคับต่อไปอย่างสมบูรณ์
  B. ข ้อกำ หนดนี้ประกอบด ้วยข ้อตกลงทั้
  งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์
  และมีผลใช้ บังคับแทนที่ขอ้ ตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและเราในเรื่องดังกล่าว
  C. เ ร า อ า จ แ จ ้ง ใ ห้คุณ ท ร า บ ถึง ก า ร เ ป ลี่ย น แ ปล ง ข ้อ กำ ห น ด ผ่า น ท า ง อีเ ม ล จ ด ห ม า ย
  หรือการสื่อสารผ่านเว็บไซต ์
  D. ความผิดพลาดใด ๆ โดย โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ในการใชห้ รือบังคับใชสิ้ทธิหรือขอ้ กำหนดใด
  ๆ ในขอ้ กำหนดนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าว
  E. คุณ ไ ม่ส า ม า ร ถ ม อ บ ห ม า ย โ อ น ห รือ ใ ห้อ นุ ญ า ต ช่ว ง ข ้อ กำ ห น ด นี้ไ ด ้
  เว ้นแต่ได ้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย
  แต่เราอาจมอบหมายหรือโอนได ้โดยไม่มีข ้อจำ กัด การมอบหมาย โอนหรือนุญาตใด ๆ
  ที่ฝ่ าฝืนข้อกำหนดนี้ถือเป็นโมฆะ
  F. ชื่ อ หั ว ข้ อ ใ น ข้ อ กํ า ห น ด นี้ มี ไ ว้ เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก เ ท่ า นั้

  และไม่มีผลในการตีความตามกฎหมายหรือตามสัญญา
NEWSLETTER SIGN UP
สมัครรับจดหมายข่าวจาก โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย) สำหรับรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ้างอิงจาก ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ในเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ทุกเวลา โดยการกดลิงค์ยกเลิกการรับในจดหมายข่าว
Thanks for Signing Up!
thThai