Skip to content
Supplier Code of Conduct

Sony Music Entertainment’s Supplier Code of Conduct

(จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าของ SME)

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้านี้ประกอบด้วยข้อกำหนดทั่วไปที่ซัพพลายเออร์ (Supplier) ของ SME ทุกรายต้องปฏิบัติตามเพื่อทำธุรกิจกับบริษัท

เราขอให้ซัพพลายเออร์ทุกรายปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในประเทศและภูมิภาคที่ดำเนินธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดศึกษาใน https://supplier.sonymusic.com/ หรือติดต่อ [email protected] เมื่อมีข้อสงสัยใดๆ
จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)
เอกสารนี้ใช้กับซัพพลายเออร์ของ บริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ โอเปอร์เรติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “SME”) และบริษัทย่อยที่ SME เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้ คำว่า “SME” “เรา” “ของเรา” และ “บริษัท” ในเอกสารนี้ หมายถึง SME หรือบริษัทย่อยของ SME ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์
SME คาดหวังว่าซัพพลายเออร์ทุกรายปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในประเทศและภูมิภาคที่ SME และซัพพลายเออร์ดำเนินกิจการอยู่ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้านี้กำหนดความคาดหวังของเราในการทำธุรกิจกับ SME
การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
หากพนักงานของซัพพลายเออร์มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับพนักงานของ SME (เป็นคู่สมรส พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เขย ทั้งนี้ไม่ว่าเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้าม) หรือซัพพลายเออร์มีความสัมพันธ์อื่นใดกับพนักงานของ SME ที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซัพพลายเออร์ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงนี้ต่อ SME โดยทันที หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของ SME ได้เปิดเผยแล้ว
พนักงาน SME พึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ดังนั้น ซัพพลายเออร์รับทราบและเข้าใจว่าพนักงาน SME ไม่ควรมีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางการเงินหรือในทางอื่นๆ กับซัพพลายเออร์ ที่อาจขัดแย้งหรือดูเหมือนจะขัดแย้งกับภาระหน้าที่ของพนักงานในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ SME
สินบน (Bribery)
SME ห้ามการทุจริตไม่ว่าในรูปแบบใดๆ รวมถึงการติดสินบน เงินใต้โต๊ะ และการจ่ายเงินที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ทั้งในภาครัฐ (ราชการ) และภาคเอกชน (เชิงพาณิชย์)

ในการทำธุรกรรมใด ๆ ในฐานะซัพพลายเออร์ให้กับ SME หรือที่เกี่ยวข้องกับ SME ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ให้หรือเสนอที่จะให้สิ่งมีค่าใด ๆ (เช่น เงิน ของขวัญ ความบันเทิง หรือสิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ต่อบุคลากรของ SME เพื่อการชักจูงอย่างไม่เหมาะสม ในการทำให้ได้รับงานหรือรักษางานเดิมเอาไว้ หรือเพื่อทำให้มีความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม
การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งดังนั้นซัพพลายเออร์ที่ดำเนินการในนามของ SME จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทุจริตในต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) และพระราชบัญญัติว่าด้วยการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act) ตลอดจนกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซัพพลายเออร์ต้องไม่ให้สิ่งของมีค่าใดๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในนามของบริษัท โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายการเงินและกฎหมายของบริษัท
นอกเหนือจากการได้รับการอนุมัติล่วงหน้าแล้ว ซัพพลายเออร์จะต้องจัดทำบัญชีการจ่ายเงินดังกล่าว (รวมถึงของขวัญ ความบันเทิง หรือสิ่งอื่นใดที่มูลค่า) เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ได้กระทำไปในนามของ SME หรือจากเงินทุนที่ SME จัดหาให้ ทั้งนี้ ซัพพลายเออร์ต้องส่งสำเนาบัญชีนี้ให้เมื่อได้รับการร้องขอจาก SME
ของขวัญ อาหาร และความบันเทิง (Gifts, Meals, and Entertainment)
ซัพพลายเออร์รับทราบและเข้าใจว่าพนักงานของ SME ถูกห้ามมิให้รับสิ่งใดจากซัพพลายเออร์มากไปกว่า ของขวัญ อาหาร และความบันเทิงที่สมเหตุสมผลและเพียงเล็กน้อย
มื้ออาหารธรรมดาทางธุรกิจ และสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ แสดงความขอบคุณ เช่น กระเช้าของขวัญในช่วงวันหยุดที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจตามประเพณีโดยทั่วไปนั้นเป็นที่ยอมรับได้ แต่ซัพพลายเออร์ควรหลีกเลี่ยงการนำเสนอให้พนักงาน SME ได้รับการท่องเที่ยวหรือรับประทานอาหารบ่อยๆ หรือได้รับของขวัญราคาแพง
ไม่อนุญาตให้รับเงินสด หรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ (gift card) เป็นของขวัญ
เมื่อให้บริการแก่บริษัท หรือเมื่อดำเนินการอื่นใดในนามของบริษัท พนักงานของซัพพลายเออร์ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเดียวกันกับที่ได้อธิบายไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจนี้ เมื่อถูกเสนอให้ของขวัญ มื้ออาหาร หรือความบันเทิงโดยลูกค้าของบริษัท ซัพพลายเออร์อื่นของบริษัท หรือโดยพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และหากซัพพลายเออร์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
การคุ้มครองข้อมูลอันเป็นความลับ (Protecting Confidential Information)
ซัพพลายเออร์ต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของ SME
ซัพพลายเออร์ที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของ SME ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่ควรแบ่งปันข้อมูลนี้กับใครก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก SME
ซัพพลายเออร์ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์หรือสนับสนุนผู้อื่นให้ทำเช่นนั้น โดยอิงตามข้อมูลที่เป็นความลับที่ซัพพลายเออร์ได้รับในระหว่างการให้บริการหรือดำเนินการในนามของ SME
หากซัพพลายเออร์เชื่อว่าตนได้รับสิทธิให้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของ SME หรือบุคคลที่สามโดยความผิดพลาด ให้ซัพพลายเออร์แจ้งผู้ติดต่อของตนที่บริษัททราบโดยทันที และงดเว้นจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อไป
ในทำนองเดียวกัน ซัพพลายเออร์ไม่ควรแบ่งปันข้อมูลของ SME ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นกับใครก็ตาม ถ้าซัพพลายเออร์อยู่ภายใต้ภาระผูกพันตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่จะไม่แบ่งปันข้อมูล
การควบคุมการค้า (Trade Controls)
ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการค้าที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้จะห้ามหรือจำกัดการขายหรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีบางอย่าง ในบางประเทศ หรือบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งซัพพลายเออร์ต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเหล่านั้น

บันทึกทางการเงินและธุรกิจ (Business and Financial Records)

ซัพพลายเออร์ทุกรายต้องเก็บบันทึกที่ถูกต้องของทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของซัพพลายเออร์กับ SME ซึ่งรวมถึงการบันทึกค่าใช้จ่ายและการชำระเงินทั้งหมดอย่างเหมาะสม
หากมีกรณีที่ SME ต้องถูกเรียกเก็บเงินสำหรับเวลาการทำงานของพนักงานของซัพพลายเออร์ บันทึกเวลาดังกล่าวจะต้องถูกต้องและครบถ้วน 
ซัพพลายเออร์ไม่ควรส่งใบแจ้งหนี้ชักช้าหรือยกค่าใช้จ่ายไปยังรอบระยะเวลาบัญชีอื่น
การรายงานความประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น (Reporting Potential Misconduct)
ซัพพลายเออร์ที่เชื่อว่าพนักงานของ SME หรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของ SME มีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ขอให้รายงานเรื่องนี้ต่อบริษัท
ซัพพลายเออร์สามารถติดต่อผู้จัดการของพนักงาน หรือรายงานต่อ[email protected] ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์กับ SME จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการที่รายงานการประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา
ความเป็นส่วนตัว (Privacy)
SME เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคล เช่น ลูกค้า พนักงานของซัพพลายเออร์ และบุคลากรของ SME
ซัพพลายเออร์ควรพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายและกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสังเกตและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนกฎและนโยบายภายในที่ใช้บังคับเมื่อใดก็ตามที่มีการรวบรวม รักษา ใช้ เปิดเผย หรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

SME เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและความเคารพ
ซัพพลายเออร์ควรมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของทุกคนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงใช้ความพยายามทั้งหมดตามสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนดำเนินการอย่างขยันขันแข็งเพื่อช่วยแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์ต้องไม่ใช้แรงงานโดยบังคับหรือไม่สมัครใจไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ที่ผู้คนถูกบังคับให้ทำงานโดยไม่สมัครใจ ซึ่งรวมถึงการบังคับทำงานใช้หนี้ แรงงานในคุก หรือการค้ามนุษย์ และจะต้องไม่ใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี หรืออายุขั้นต่ำตามที่กฎหมายในถิ่นที่ใช้แรงงานกำหนด หากกำหนดไว้สูงกว่า เงื่อนไขในข้อนี้ไม่ใช้บังคับกับงานหรือบริการของนักแสดงหรือการบันทึกเสียงของศิลปิน ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายแต่ละประเทศจะอนุญาต (ตัวอย่างเช่น ศิลปินเด็ก)
 การไม่เลือกปฏิบัติ / การต่อต้านการล่วงละเมิด (Non-Discrimination / Anti-Harassment)
ซัพพลายเออร์ควรให้คำมั่นสัญญากับพนักงานว่าปราศจากการคุกคามที่ผิดกฎหมายและการเลือกปฏิบัติในการทำงาน
ซัพพลายเออร์จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศที่มีเขตอำนาจ ในการว่าจ้างและแนวปฏิบัติในการจ้างงาน
ความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง (Diversity and Inclusion)
SME มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายในที่ทำงาน และตระหนัก รวมทั้งเห็นคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคลและมุมมองที่หลากหลายที่นำมาสู่ธุรกิจ
ซัพพลายเออร์ตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างมีเหตุผลในเชิงพาณิชย์เพื่อ:
1.สนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลายภายในที่ทำงาน
2.ส่งเสริมการจัดหาพนักงานในโครงการของ SME ด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและหลากหลายตามที่กำหนดในแนวทางของ EEOC (U.S. Equal Employment Opportunity Commission) เช่น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศของบุคคล (รวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ และการตั้งครรภ์) ชาติกำเนิดอายุ ความพิการหรือข้อมูลทางพันธุกรรม
3.จัดหาความรับผิดชอบที่สำคัญให้กับบุคคลต่างๆ ตามประสบการณ์ของพวกเขา
4.เปิดโอกาสให้ซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลาย (Diverse Suppliers) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลาย” (Diverse Suppliers) หมายถึง ชนกลุ่มน้อย, ผู้หญิง, LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), ผู้พิการ, ทหารผ่านศึก และการบริการโดยผู้พิการ รวมถึงธุรกิจซึ่งทหารผ่านศึกเป็นเจ้าของ โดยการรับรองของบุคคลที่สามซึ่งมีความเป็นเจ้าของตั้งแต่ 51% ขึ้นไป หรือดำเนินงานและการควบคุมโดยสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาโปรแกรม: หากซัพพลายเออร์ไม่ได้ติดตามการใช้จ่ายกับซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลาย ซัพพลายเออร์ตกลงที่จะจัดหาโปรแกรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในข้อนี้ภายในหนึ่ง (1) ปี

การเก็บรักษาบันทึก: ซัพพลายเออร์จะต้อง (i) เก็บรักษาบันทึกที่แสดงว่าปฏิบัติตามส่วนนี้ และ (ii) จัดทำบันทึกเหล่านี้ให้ SME ทราบเมื่อมีการร้องขอ

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ (Healthy and Safe Work Environment)

SME มุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

บริษัทคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่บังคับใช้อยู่ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าที่ทำงานมีความปลอดภัย

ซัพพลายเออร์ต้องตระหนักด้วยว่า ข้อมูลและการศึกษาของพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการระบุและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
รวมทั้งมีโปรแกรมที่เหมาะสมซึ่งกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน การบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน สุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม การทำงานที่ต้องใช้ร่างกายมาก การปกป้องเครื่องจักร สุขอนามัย อาหารและที่อยู่อาศัย

สิ่งแวดล้อม (Environmental)

SME คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ตระหนักว่าความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับโลกและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นอนาคต

รวมทั้งคาดหมายว่าซัพพลายเออร์มีโปรแกรมที่เหมาะสมซึ่งกล่าวถึงหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงใบอนุญาตและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษและลดการใช้ทรัพยากร สารอันตราย ขยะมูลฝอย การปล่อยมลพิษ ข้อจำกัดของวัสดุ การบริหารจัดการน้ำ การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การจัดหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing of Minerals)

ซัพพลายเออร์ของ SME จะใช้นโยบายและใช้การตรวจสอบสถานะแหล่งที่มาและห่วงโซ่การควบคุม (chain of custody) ของแทนทาลัม ดีบุก ทังสเตน และทองคำในผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาผลิตเพื่อให้มั่นใจว่ามีแหล่งที่มาในลักษณะที่สอดคล้องกับคำแนะนำของ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) สำหรับห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบของแร่ธาตุจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง หรือใช้กรอบการตรวจสอบอื่นที่มีสถานะเทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับ
คำถามใด ๆ เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้านี้ควรส่งไปที่ [email protected]
NEWSLETTER SIGN UP
Subscribe to newsletters from Sony Music Entertainment ((Thailand)) For details ofpersonal data protection please refer from Announcement of requirements regardingdata protection on our website You can unsubscribe from receiving mail.news everywhere by clicking the cancel linkreceive in the newsletter
Thanks for Signing Up!
en_USEnglish